ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 การดูแลเรื่องฮอร์โมนสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Cross Sex Hormone Therapy)85 พญ.อรวี ฉินทกานันท์
ภาควิชาสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
18/7/2560
2 เรียนรู้เรื่องรัก...รู้จักเรื่องเซ็กซ์79 นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
หัวหน้าหน่วยจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2
18/7/2560
3 CHEM SEX and MSM68 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
18/7/2560
4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ เอชไอวี ในกลุ่ม MSM และ TG65 นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18/7/2560
5 ทักษะทางคลินิกที่สำคัญสำหรับแพทย์ พยาบาล ในการซักประวัติและดูแลกลุ่ม MSM และ transgender60 คุณนฤมล เย็นยาซัน
กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
18/7/2560
6 การพูดคุย กับ MSM ที่ใช้ยาไอซ์ เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2558-255945 คุณสุจินต์ อยู่ปรางค์ทอง
มูลนิธิโอโซน
18/7/2560
7 ดาวน์โหลดทั้งหมด61 ทีมวิทยากร 18/7/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Excellent Health for TG Women) 
                

 
aaa