วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานผลการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ระดับโรงพยาบาล      


เลือกจังหวัด :    เลือก โรงพยาบาล :  

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการประเมินโครงสร้างองค์กร จำแนกเป็นรายปี 

ปีงบประมาณA1A2A3A4B1B2B3C1C2D1D2E1F1G1H1Total
2552 54545455555544469
2554 00111210011311114

หัวข้อ            ความหมาย
ปี ปีที่ประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
  โครงสร้างด้านคุณภาพ (Quality Structure)
A1 มีโครงสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานด้านเอชไอวีหรือไม่
A2 งานคุณภาพด้านเอชไอวีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมหรือไม่
A3 ผู้บริหารองค์กรให้การสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
A4 การวางแผนงานพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีอย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรือไม่
  การวางแผนงานด้านคุณภาพ (Quality Planning)
B1 มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีสำหรับงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
B2 มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
B3 ในแผนปฏิบัติงานมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานหรือไม่
  การวัดผลการทำงานด้านคุณภาพ (Quality Performance Measurement)
C1 มีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพที่เหมาะสมในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
C2 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นประจำหรือไม่
  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Activities)
D1 มีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้านเอชไอวีหรือไม่
D2 มีการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Involvement)
E1 บุคลากรที่ทำงานด้านเอชไอวีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Consumer Involvement)
F1 ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ (Evaluation of Quality Program)
G1 มีกระบวนการเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน เอชไอวีหรือไม่
  ระบบข้อมูลทางคลินิก (Clinical Information System)
H1 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวัดคุณภาพบริการหรือไม่
Total คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ