วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Client Exit Survey ระดับโรงพยาบาล      


เลือกโรงพยาบาล :

 โรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100
                                                                                                                           
 โรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีงบประมาณ 2561
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100