วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Counselor Survey ระดับโรงพยาบาล      


 :   เลือกโรงพยาบาล :  

 โรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้ให้บริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     31