วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการวัดผลคุณภาพการดูแลรักษาเด็กด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ระดับโรงพยาบาล      

เลือกจังหวัด : 

เลือกโรงพยาบาล : 
เลือก กลุ่มตัวชี้วัด : 


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาเด็กจำแนกเป็นรายปี

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleFU_3FU_6StagingCD4VLPCPARV_10AdhARV resistanceTBWTHTDevelopmentSafe SexImmunizationDisclosure

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217041.43 65.71 100.00 55.71 98.39 100.00 90.48 100.00 100.00 98.57 100.00 100.00 34.29 97.62 100.00 83.64

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375750.88 77.19 100.00 89.47 98.18 100.00 100.00 100.00 100.00 98.25 98.25 98.25 98.25 100.00 100.00 97.78

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187051.43 71.43 100.00 94.29 98.51 33.33 97.78 100.00 NA 95.71 100.00 100.00 98.57 95.45 100.00 87.72

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447497.30 100.00 100.00 95.95 98.51 92.31 89.66 100.00 100.00 72.97 100.00 100.00 86.49 95.24 80.00 81.82

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187287.50 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 95.45 100.00 100.00 76.39 100.00 100.00 69.44 97.87 83.33 78.57

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 11947975.95 84.81 100.00 94.94 97.01 100.00 NA 100.00 100.00 79.75 100.00 98.73 96.20 100.00 93.33 59.26

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948292.68 98.78 47.06 90.24 85.94 100.00 NA 100.00 0.00 50.00 98.78 98.78 53.66 66.67 97.96 41.67

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 13611020.98 NA 10.00 86.96 55.43 100.00 NA 98.91 NA 13.73 100.00 100.00 74.51 58.82 95.12 73.91

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 1328131NA NA 92.37 96.95 32.65 81.58 NA 95.92 0.00 43.51 96.95 96.18 57.14 NA 80.56 55.71

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 1417141NA NA 23.40 97.87 48.57 96.08 NA 92.86 0.00 67.38 97.87 91.49 10.00 NA 100.00 84.71
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSamplePCPMACCMV

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 122170100.00 NA NA

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 123757100.00 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187033.33 0.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447492.31 25.00 75.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 121872100.00 0.00 50.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 119479100.00 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 119482100.00 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 1361102100.00 NA NA

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813181.58 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 141714196.08 0.00 0.00
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleARV_09ARV_10AdhAdh>95Adh_csg

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217092.31 90.48 100.00 87.50 0.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 123757100.00 100.00 100.00 96.36 0.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187097.78 97.78 100.00 95.52 0.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447488.89 89.66 100.00 14.71 0.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187295.56 95.45 100.00 94.03 0.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 11947991.67 NA 100.00 NA 0.00

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948288.89 NA 100.00 NA 0.00

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 136110286.96 NA 98.91 NA 0.00

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813168.06 NA 95.92 2.04 0.00

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 141714167.65 NA 92.86 5.71 0.00
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleBloodtestBloodtest_compLipid_profileLipid_manageTF_manageARV_Resistance

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 122170100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 123757100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 121870100.00 100.00 100.00 100.00 NA NA

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 124474100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187297.01 97.01 97.01 100.00 100.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 119479NA NA 98.51 100.00 100.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 119482NA NA 98.44 93.33 100.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 1361102NA NA 88.04 55.00 NA NA

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 1328131NA NA 10.20 NA 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 1417141NA NA 0.00 NA 50.00 0.00
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleTB_6TB_12CXRINH_prophyTB_Treat

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217098.57 100.00 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375798.25 98.25 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187095.71 95.71 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447472.97 93.24 0.00 0.00 NA

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187276.39 91.67 100.00 NA 0.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 11947979.75 88.61 100.00 100.00 NA

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948250.00 57.32 100.00 NA 100.00

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 136110213.73 NA 100.00 50.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813143.51 35.11 100.00 50.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 141714167.38 52.48 100.00 25.00 NA
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleWTWT_manageHTDevelopmentDev_delayRx

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 122170100.00 100.00 100.00 34.29 100.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375798.25 100.00 98.25 98.25 NA

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 121870100.00 100.00 100.00 98.57 100.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 124474100.00 100.00 100.00 86.49 100.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 121872100.00 100.00 100.00 69.44 NA

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 119479100.00 100.00 98.73 96.20 100.00

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948298.78 35.71 98.78 53.66 66.67

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 1361102100.00 68.18 100.00 74.51 100.00

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813196.95 76.00 96.18 57.14 NA

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 141714197.87 87.10 91.49 10.00 NA
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSample2_sexSex_eduSafe_sexNo_riskNever_sexEver_sexSexual_not_statedSexual_manage

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217092.73 80.00 97.62 75.00 9.38 15.63 0.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375795.56 84.44 100.00 62.50 16.67 20.83 0.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 121870100.00 61.40 95.45 89.29 0.00 7.14 0.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447494.55 78.18 95.24 77.78 7.41 14.81 0.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187287.50 78.57 97.87 88.89 0.00 0.00 0.00 NA

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 11947968.52 NA 100.00 NA NA NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948258.33 NA 66.67 NA NA NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 136110271.01 NA 58.82 NA NA NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813127.14 80.00 NA NA NA NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 14171410.00 NA NA NA NA NA NA NA
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleVisual_screenImmunizationImmu_EPIOral_healthOral_treat

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 1221700.00 100.00 100.00 98.57 100.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 1237579.80 100.00 100.00 100.00 100.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187010.77 100.00 100.00 95.71 100.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447446.27 80.00 93.75 95.95 100.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 1218727.35 83.33 86.36 87.50 100.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 119479NA 93.33 NA 78.48 100.00

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 119482NA 97.96 NA 62.20 100.00

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 1361102NA 95.12 NA 84.31 85.07

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 1328131NA 80.56 NA 71.76 97.33

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 1417141NA 100.00 NA 51.77 100.00
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleEducationEdu_schoolEdu_nonformal

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217083.87 79.03 4.84

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375784.00 80.00 4.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187090.63 90.63 0.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447490.63 87.50 3.13

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187289.39 89.39 0.00

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 119479NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 119482NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 1361102NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 1328131NA 92.73 NA

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 1417141NA 88.89 NA
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleDisclosureDisclo_prepDisclo_notprepDisclo_notstated

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217083.64 9.09 7.27 0.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375797.78 2.22 0.00 0.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187087.72 5.26 7.02 0.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447481.82 10.91 7.27 0.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187278.57 7.14 5.36 8.93

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 11947959.26 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 11948241.67 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 136110273.91 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 132813155.71 NA NA NA

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 141714184.71 NA NA NA
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleVL<50VL50_1000VL>1000CD4_<15%CD4_15-24%CD4>=25%CD4<200CD4_200-349CD4>=350MD_VLMD4Y_CD4MD5Y_CD4

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 12217088.71 8.06 3.23 25.00 25.00 50.00 4.84 9.68 85.48 40.00 24.00 623.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 12375785.45 7.27 7.27 20.00 40.00 40.00 9.62 7.69 82.69 40.00 22.00 572.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 12187084.06 7.25 8.70 0.00 50.00 50.00 4.55 7.58 87.88 40.00 29.00 641.00

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 12447471.64 16.42 11.94 40.00 60.00 0.00 15.94 7.25 76.81 39.00 20.00 598.00

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 12187277.94 13.24 8.82 0.00 0.00 100.00 8.70 8.70 82.61 49.00 29.00 570.00

หัวข้อความหมาย
Caselistจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sampleจำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน
FU_3ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
FU_6ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
Stagingร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองระยะของโรคทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
CD4ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
VLร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจระดับไวรัสในกระแสเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
PCPร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ
ARV_10ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส (2010)
Adhร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองประวัติความสม่ำเสมอในการกินยาในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจ
ARV resistanceร้อยละของผู้ป่วยที่อาการแย่ลงได้รับการตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำการประเมิน
TBร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองประวัติการสัมผัสวัณโรคและอาการแสดงทางคลินิกของวัณโรคใน 6 เดือนสุดท้ายของช่วงที่ทำการประเมิน
WTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินน้ำหนักตามอายุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
HTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินส่วนสูงตามอายุในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
Development mentร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
Safe Sexร้อยละของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือเด็กที่อายุมากกว่าเท่ากับ 15ปี ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ
Immunizationร้อยละของผู้ป่วยอายุน้อยกว่าเท่ากับ 6 ปีที่ได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามอายุ
Disclosureร้อยละของผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ 10 ปีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (fully disclose)