วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.5 ระดับโรงพยาบาล      


เลือกจังหวัด : 

เลือกโรงพยาบาล : 
เลือก กลุ่มตัวชี้วัด : ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณCaselist1Sample1Caselist2Sample2CD4_BLCD4_6MARVVLAdhCD4_MDPCPCryptoTBSyphilisPAPSafe sex

ปีงบประมาณ : 2557

 2557311104221580.0030.8575.0010090.434310010010086.6776.67100

ปีงบประมาณ : 2556

 255628794301471.4386.2110098.8510012310010010010089.29100

ปีงบประมาณ : 2555

 2555316100141110089.1650.0010098.80510010010010072.41100

ปีงบประมาณ : 2554

 255426288392479.1789.1910097.3088.1016810010010095.8378.85100

ปีงบประมาณ : 2553

 2553237106181888.8992.8698.9297.6291.307210010010094.4473.3398.11

หัวข้อความหมาย
Caselist1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ทำการประเมิน
Caselist2จำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample2จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ทำการประเมิน
CD4_BLร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ได้รับการตรวจ CD4 Baseline
CD4_6Mร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ครบ 6 เดือนขึ้นไป ได้รับการตรวจติดตามระดับ CD4 ทุก 6 เดือน
ARVร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
VLร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสนานมากกว่า 6 เดือน ได้รับการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
Adhร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ
CD4_MDค่ามัธยฐานของระดับ CD4 ในผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรับยาต้านไวรัสในปีที่ประเมิน
PCPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ PCP ปฐมภูมิ
Cryptoร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ
TBร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
Syphilisร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Safe sexร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย