วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยโปรแกรม VCTQUAL ระดับโรงพยาบาล      


เลือกจังหวัด :    เลือกโรงพยาบาล : 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561                                          

รายงานผลการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกเป็นรายปี

ปีงบประมาณCase listSamplePre CsgRisk AssInformed ConsentPost CsgRsk ReducNeg PostCsgWd PosCsgWd RetestPPostCsgPsychoCsgCare informCD4Test
2554 1129130100.00 100.00 100.00 95.38 100.00 97.67 2.38 50.00 90.70 97.44 100.00 84.62
2555 1038167100.00 100.00 100.00 98.20 100.00 99.20 2.42 100.00 95.12 100.00 100.00 92.31
2556 112317480.45 99.31 99.31 78.21 99.29 82.64 1.00 0.00 73.58 97.44 92.31 89.74
2557 87414991.28 99.26 99.26 87.25 100.00 94.12 3.57 100.00 62.07 88.89 94.44 72.22

หัวข้อ            ความหมาย
Case list จำนวนผู้รับบริการตรวจเลือดเอชไอวีทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample จำนวนผู้รับบริการกลุ่มตัวอย่างที่ทำการประเมิน
Pretest Counseling
Pre Csg ร้อยละของผู้รับบริการที่ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้รับ pretest counseling
Risk Ass ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับ pretest counseling ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
Informed Consent ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับ pretest counseling ได้รับทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจโดยลงนามในเอกสารแสดงความสมัครใจตรวจเลือด/ ไม่สมัครใจตรวจเลือด
Posttest Counseling
Post Csg ร้อยละของผู้รับบริการที่ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้รับ posttest counseling
Rsk Reduc ร้อยละของผู้รับบริการที่ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้รับ posttest counseling ได้รับบริการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง ในการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
Neg PostCsg ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลเลือดเป็นลบ ได้รับบริการปรึกษาหลังการตรวจเลือด
Wd PosCsg ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลเลือดลบ และอยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี (window period) ได้รับบริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดฯ
Wd Retest ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลเลือดลบและอยู่ในระยะที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ (window period) มาตรวจเลือดซ้ำ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในรอบปีที่ประเมิน
PPostCsg ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลเลือดเป็นบวกได้รับบริการปรึกษาหลังการตรวจเลือด
PsychoCsg ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวกได้รับบริการปรึกษาเพื่อดูแลทางจิตใจ (Psycho support counseling)
Care Inform ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวก ได้รับข้อมูลเรื่องการดูแลรักษาต่อเนื่อง
CD4Test ร้อยละของผู้รับบริการที่มีผลการตรวจเลือดเป็นบวก ได้รับการตรวจ CD4