วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ National HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 1 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2550]
 


         ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เรื่อง "บูรณาการงานรักษา สู่ การพัฒนาคุณภาพบริการ" มีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย มีพิธีมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น มีการบรรยายเรื่องการให้การสนับสนุนจาก Global AIDS Program (GAP) ในอนาคต เรื่องถึงเวลาแล้วที่ต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  เรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมีการแสดงนิทรรศการ/ผลงานวิชาการมากมาย (เอกสารงานสัมมนา)