วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ National HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 2 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2551]
 


         ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง "งานสร้างคน คนสร้างทีม ทีมสร้างคุณภาพบริการ" มีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย มีพิธีมอบรางวัลให้กับสคร.และโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น มีการบรรยายเรื่อง Update in HIV care and Treatment ,  ARV Drug Resistance , HIV Couseling and Testing , CMV retinitis ,  Quality Improvement of HIV care and Hospital accreditation ,  Prevention with Positive , Skill building ฯลฯ
และมีการแสดงนิทรรศการ/ผลงานวิชาการมากมาย (เอกสารงานสัมมนา)