วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Client Exit Survey ระดับเขต สปสช.      


เลือกเขตสปสช. :

สาขาพื้นที่(นครสวรรค์)   ปีงบประมาณ 2554
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     136
                                                                                                                           
สาขาพื้นที่(นครสวรรค์)   ปีงบประมาณ 2554
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     135