วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Counselor Survey ระดับเขต สปสช.      


 :   เลือกเขต สปสช. :  

 สาขาพื้นที่(เชียงใหม่)  ปีงบประมาณ 2555
จำนวนผู้ให้บริการปรึกษาที่ทำการประเมิน    73