วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการวัดผลคุณภาพการดูแลรักษาเด็กด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ระดับเขตสปสช.      


เลือกเขต สปสช. : 

เลือก กลุ่มตัวชี้วัด 


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาเด็ก จำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleFU_3FU_6StagingCD4VLPCPARV_10AdhARV resistanceTBWTHTDevelopmentSafe SexImmunizationDisclosure

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 22348338.55 63.86 100.00 61.45 98.67 88.89 91.30 100.00 100.00 95.18 100.00 100.00 44.58 98.00 88.89 80.30

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 2270628860.42 85.07 100.00 95.49 98.23 77.78 98.55 99.29 100.00 64.24 99.65 99.65 98.96 100.00 100.00 89.92

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 3284060687.79 93.73 100.00 94.22 98.10 60.00 96.73 98.81 100.00 66.17 99.17 98.68 87.95 93.93 90.32 86.49

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 3191564394.09 99.22 100.00 94.25 96.89 78.85 94.21 96.10 100.00 75.58 99.69 99.69 96.58 98.20 94.44 78.49

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 2277952192.13 98.46 92.31 94.82 90.46 100.00 98.14 96.85 100.00 76.97 100.00 98.85 87.52 92.76 94.29 83.86

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 544422588.00 92.89 100.00 91.11 91.26 100.00 NA 90.78 65.52 44.89 100.00 99.56 77.33 95.45 97.02 57.23

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 445121396.71 99.06 54.55 71.36 50.00 100.00 NA 65.79 61.54 20.66 99.53 99.06 29.11 66.67 98.89 36.23

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 13611020.98 NA 10.00 86.96 55.43 100.00 NA 98.91 NA 13.73 100.00 100.00 74.51 58.82 95.12 73.91

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 1328131NA NA 92.37 96.95 32.65 81.58 NA 95.92 0.00 43.51 96.95 96.18 57.14 NA 80.56 55.71

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 1417141NA NA 23.40 97.87 48.57 96.08 NA 92.86 0.00 67.38 97.87 91.49 10.00 NA 100.00 84.71

หัวข้อความหมาย
Caselistจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sampleจำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน
FU_3ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
FU_6ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
Stagingร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองระยะของโรคทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
CD4ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
VLร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจระดับไวรัสในกระแสเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
PCPร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ
ARV_10ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส (2010)
Adhร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองประวัติความสม่ำเสมอในการกินยาในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจ
ARV resistanceร้อยละของผู้ป่วยที่อาการแย่ลงได้รับการตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำการประเมิน
TBร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองประวัติการสัมผัสวัณโรคและอาการแสดงทางคลินิกของวัณโรคใน 6 เดือนสุดท้ายของช่วงที่ทำการประเมิน
WTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินน้ำหนักตามอายุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
HTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินส่วนสูงตามอายุในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
Development mentร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
Safe Sexร้อยละของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือเด็กที่อายุมากกว่าเท่ากับ 15ปี ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ
Immunizationร้อยละของผู้ป่วยอายุน้อยกว่าเท่ากับ 6 ปีที่ได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามอายุ
Disclosureร้อยละของผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ 10 ปีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (fully disclose)