วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Counselor Survey ระดับเขต สคร.      


 :   เลือกเขต สคร. :  

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2556
จำนวนผู้ให้บริการปรึกษาที่ทำการประเมิน    1