วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.4 ระดับเขตสคร.      


เลือกเขต สคร. : 


ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleCD4PCPCryptoPenniMACARVAdhTBSafe sexSyphilisPAPVL
2549 4744428878.8288.5276.0026.672.048783.4046.6771.532.6712.3124.26
2550 333656164690.2281.4075.8744.2434.687488.7880.7093.8923.8013.1947.69
2551 355025207791.5786.2381.0059.6334.968490.2291.3889.5041.8734.1662.37
2552 336668218896.3087.0180.1255.7234.889196.6695.5598.2276.7964.8177.49
2553 1957121100.0065.2266.670.000.00100100.00100.00100.00100.0060.2795.50

หัวข้อ            ความหมาย
Caselist จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample จำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน
CD4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ประเมิน
PCP ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบงชี้และได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ (PCP)
Crypto ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบงชี้และได้รับยาป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Cryptococcosis)
Penni ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบงชี้และได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา (pennicillosis)
MAC ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบงชี้และได้รับยาป้องกันโรค MAC
ARV ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยา ได้รับยา
Adh ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการติดตาม Adherence ทุกครั้ง
TB ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ/กำลังรักษา TB ได้รับการคัดกรองวัณโรค
Safe Sex ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล/คำปรึกษาเรื่อง safe sex
Syphilis ร้อยละของผู้ป่วยที่มีเพศสัมพันธ์และได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAP ร้อยละของผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการตรวจ PAP smear
VL ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสและได้รับการตรวจ Viral Load อย่างน้อย 1 ครั้ง