วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.5 ระดับเขตสคร.      


เลือกเขต สคร. : 

เลือก กลุ่มตัวชี้วัด  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.Caselist1Sample1Caselist2Sample2ARVAdhPCPCryptoTBSyphilisPAPSafe sex

ปีงบประมาณ : 2560

 2560   110710755100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.25 100.00

ปีงบประมาณ : 2559

 2559   63557586340100100.00 84.30 94.55 100.00 100.00 96.00 78.91 97.61

ปีงบประมาณ : 2558

 2558   416952252090748886.36 92.31 97.31 96.94 98.88 92.21 81.69 97.34

ปีงบประมาณ : 2557

 2557   6681214226107865091.45 93.57 96.31 96.23 99.49 97.70 77.64 98.53

ปีงบประมาณ : 2556

 2556   71122864579186181288.01 91.60 95.19 96.02 99.39 94.70 78.93 99.04

ปีงบประมาณ : 2555

 2555   7199343998124085392.11 89.77 98.45 95.92 99.35 94.02 77.45 97.82

ปีงบประมาณ : 2554

 2554   7192833853133578398.33 88.84 91.01 90.05 96.77 90.93 69.58 98.18

ปีงบประมาณ : 2553

 2553   717234365761651895.80 68.31 69.39 82.32 93.08 82.63 56.26 94.92

หัวข้อความหมาย
Caselist1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ทำการประเมิน
Caselist2จำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample2จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ทำการประเมิน
ARVร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
Adhร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ
PCPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ PCP ปฐมภูมิ
Cryptoร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ
TBร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
Syphilisร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Safe sexร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย