วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการวัดผลคุณภาพการดูแลรักษาเด็กด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ระดับจังหวัด      


เลือกจังหวัด : 

เลือก กลุ่มตัวชี้วัด 


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาเด็ก จำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleFU_3FU_6StagingCD4VLPCPARV_10AdhARV resistanceTBWTHTDevelopmentSafe SexImmunizationDisclosure

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 16321596.83 100.00 NA 96.83 93.65 66.67 100.00 100.00 100.00 96.83 100.00 100.00 100.00 100.00 71.43 88.24

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 1171794.12 94.12 NA 94.12 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 94.12 94.12 94.12 94.12 100.00 100.00 50.00

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 119819899.49 100.00 100.00 98.99 98.98 100.00 96.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.22 77.78

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 449834997.34 99.70 100.00 96.75 97.31 77.42 100.00 93.11 100.00 74.26 99.70 99.70 97.93 97.62 95.74 75.33

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 352917685.80 86.36 100.00 84.09 100.00 100.00 98.67 100.00 100.00 76.70 85.80 85.80 84.66 90.67 88.00 71.20

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 2399153100.00 100.00 100.00 98.69 100.00 100.00 NA 100.00 92.86 96.73 100.00 100.00 99.35 100.00 98.69 58.42

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 239316698.80 100.00 NA 99.40 98.19 100.00 NA 100.00 95.24 91.57 100.00 99.40 100.00 100.00 99.33 64.95

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 247417891.01 NA 100.00 95.43 55.43 100.00 NA 100.00 90.63 98.31 100.00 99.44 100.00 100.00 98.87 54.37

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 2425146NA NA 100.00 100.00 56.67 55.88 NA 100.00 70.00 99.32 100.00 100.00 83.33 NA 99.32 54.93

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 2401166NA NA 98.80 96.99 33.87 80.39 NA 100.00 0.00 76.22 98.80 98.80 73.68 NA 91.23 44.87

หัวข้อความหมาย
Caselistจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sampleจำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน
FU_3ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
FU_6ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
Stagingร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองระยะของโรคทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
CD4ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
VLร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจระดับไวรัสในกระแสเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
PCPร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ
ARV_10ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส (2010)
Adhร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองประวัติความสม่ำเสมอในการกินยาในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจ
ARV resistanceร้อยละของผู้ป่วยที่อาการแย่ลงได้รับการตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำการประเมิน
TBร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองประวัติการสัมผัสวัณโรคและอาการแสดงทางคลินิกของวัณโรคใน 6 เดือนสุดท้ายของช่วงที่ทำการประเมิน
WTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินน้ำหนักตามอายุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
HTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินส่วนสูงตามอายุในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
Development mentร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
Safe Sexร้อยละของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือเด็กที่อายุมากกว่าเท่ากับ 15ปี ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ
Immunizationร้อยละของผู้ป่วยอายุน้อยกว่าเท่ากับ 6 ปีที่ได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามอายุ
Disclosureร้อยละของผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ 10 ปีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (fully disclose)