วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.5 ระดับจังหวัด      


เลือกจังหวัด : 

เลือก กลุ่มตัวชี้วัด  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.Caselist1Sample1Caselist2Sample2ARVAdhPCPCryptoTBSyphilisPAPSafe sex

ปีงบประมาณ : 2560

 2560   110710755100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.25 100.00

ปีงบประมาณ : 2559

 2559   433030988100.00 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 64.86 100.00

ปีงบประมาณ : 2558

 2558   1112777251358395.74 98.55 98.72 100.00 99.57 97.59 73.65 99.86

ปีงบประมาณ : 2557

 2557   11134470617410595.45 96.21 96.77 100.00 99.71 97.14 78.82 100.00

ปีงบประมาณ : 2556

 2556   1112816301736997.67 97.97 98.53 92.31 99.33 100.00 89.90 99.05

ปีงบประมาณ : 2555

 2555   10157264814810896.83 92.51 100.00 100.00 100.00 100.00 81.72 95.22

ปีงบประมาณ : 2554

 2554   1014895791109499.64 93.98 98.25 100.00 99.82 97.87 79.42 99.48

ปีงบประมาณ : 2553

 2553   101406541727197.66 73.00 87.16 94.00 99.61 83.10 69.01 98.34

หัวข้อความหมาย
Caselist1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ทำการประเมิน
Caselist2จำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample2จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ทำการประเมิน
ARVร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
Adhร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ
PCPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ PCP ปฐมภูมิ
Cryptoร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ
TBร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
Syphilisร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Safe sexร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย