วัตถุประสงค์โครงการ
      
แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการดูแลสุขภาพทางเพศ ในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ      
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นสชมนาถมโนไพบูลย์หัวหน้าฝ่ายศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางสมสวยไกรคุ้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการลำปลายมาศ,รพช.บุรีรัมย์พักคู่นางธินีนารถ ศรีสุริยชัย
3 นางปาจรีย์หนูอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพัทลุง,รพท.พัทลุงพักคู่นางดวงพร ถิ่นถา
4 นางชมพูนุชวงษ์จันลาพยาบาลวิชาชีพบ้านไผ่,รพช.ขอนแก่นพักคู่นางสาวเนตรนภิส ฉ่ำเมืองปักษ์
5 นางสาวเนตรนภิสฉ่ำเมืองปักษ์เภสัชกรชำนาญการบ้านไผ่,รพช.ขอนแก่นพักคู่นางชมพูนุช วงษ์จันลา
6 นางธินีนารถศรีสุริยชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพลับพลาชัย,รพช.บุรีรัมย์พักคู่นางสมสวย ไกรคุ้ม
7 นางชื่นจิตชาญจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการขุขันธ์,รพช.ศรีสะเกษพักคู่นางสุภา ผาสุข
8 นางสุภาผาสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการขุขันธ์,รพช.ศรีสะเกษพักคู่นางชื่นจิต ชาญจิตร
9 นางอุษณีย์กฤษณาวารินทร์ผู้ประสานงานสื่อทางการแพทย์ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
10 นางเบ็ญจมาศใบพลูทองPublic Health Specialist (Monitoring and Evaluation)ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
11 นางสาวบงกชเจตน์สว่างผู้ประสานงานโครงการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
12 นางรุ่งนภาศรีอาษาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนากลาง,รพช.หนองบัวลำภูพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
13 นางหอมกลิ่นสุนทรพยบาลวิชาชีพชำนาญการดอกคำใต้,รพช.พะเยาพักคู่นางปราณี ขาวแดง
14 นางเข็มสิริผันผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปะทิว,รพช.ชุมพรพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
15 นางราตรีอาจหาญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการตะกั่วป่า,รพท.พังงาพักคู่คุณศรีรัตน์ คุ้มสิน
16 นางวงเดือนเพชรสังหารพยาบาลวิชาชีพบรบือ,รพช.มหาสารคามพักคู่นางศุภัคฌา เทเวลา
17 นพ.ไชยวัฒน์อึ้งเศรษฐพันธ์แพทย์ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
18 นางสาวจิดานันท์กระสันต์พยาบาลศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
19 นางสาวภัสราภรณ์คงสมพยาบาลวิชาชีพศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
20 นางณัชชาคำเครือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการบางบ่อ,รพช.สมุทรปราการพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
21 นางสาวสิริลักษณ์พรหมโกมุทนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการราชบุรี,รพศ.ราชบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
22 นางไพจิตภูแช่มโชติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการยางตลาด,รพช.กาฬสินธุ์พักคู่นางสาวชฎาภรณ์ ภูแช่มโชติ
23 นางวราพรชุติพงศ์ศาศวัตนักวิชาการสาธารสุขชำนาญการดำเนินสะดวก,รพท.ราชบุรีพักคู่นางสาวรุ่งรัตน์ มิตรเจริญถาวร
24 นางสาวรุ่งรัตน์มิตรเจริญถาวรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพหลพลพยุหเสนา,รพท.กาญจนบุรีพักคู่คุณวราพร ชุติพงศาสวัตร
25 นางสาวศรีรัตน์คุ้มสินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.สมุทรสงครามพักคู่นางราตรี อาจหาญ
26 คุณชนิฎาภายุวเสวีผู้ให้การปรึกษาศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
27 นางบัวบานอาชาศรัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการลอง,รพช.แพร่พักเดี่ยว (1,450 บาท/คืน) 
28 นางธนันดานัยวัฒนกุลหัวหน้าหน่วยนโยบาย นวตกรรมและการสื่อสารศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
29 นางยุ้ยเตียงดูริเยร์นักจิตวิทยาการปรึกษาศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
30 นางสาวศิริจิตต์คณากูลนักสังคมสงเคราะห์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
31 นางสาวมธุรสศิลาโชติพยาบาลวิชาชีพศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
32 นางลัดดาพรรณโภชน์พยาบาลวิชาชีพศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
33 พญ.ภัทรจิตภัทโรดมแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,รพ.กรุงเทพมหานครไม่ประสงค์จองห้องพัก 
34 นางวิภาดานุชนารถพยาบาลวิจัยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
35 นายวีระพลเมืองก้อนพยาบาลวิชาชีพเชียงม่วน,รพช.พะเยาพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
36 พญ.เอกจิตราสุขกุลแพทย์ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
37 นางชลลดานันทวิัสัยผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
38 นางสาวสุชาดามุกเตียร์ผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
39 นางหทัยรัตน์จิตมุ่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเกาะสมุย,รพท.สุราษฎร์ธานีพักคู่อุษา สุขาพันธ์
40 นางสาวฟาริดาลังกาฟ้าผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
41 นางสาวผกาวดีพรหมนุชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการระนอง,รพท.ระนองพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
42 นางแวรุสณีเต๊ะเจะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปัตตานี,รพท.ปัตตานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
43 พญ.รังสิมาโล่ห์เลขาหัวหน้าหน่วยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
44 นางสาวอุษาสุขาพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหาดใหญ่,รพศ.สงขลาพักคู่คุณหทัยรัตน์ จิตมุ่ง
45 นายจิรวัฒน์สุขสโมสรผู้ประสานงานชุมชน (Community Liaison)ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
46 นายปฤณวิศวกรรมผู้ประสานงานโครงการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขนนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
47 นางศลิษาสรรวิชัยพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการแม่ระมาด,รพช.ตากพักเดี่ยว (1,450 บาท/คืน) 
48 นางศุภัคฌาเทเวลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวาปีปทุม,รพช.มหาสารคามพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
49 นายภัคนันท์เครือแก้วผู้ประสาน/ผู้ปฎิบัติงานโครงการ MSM&TG โรงพยาบาลพะเยาพะเยา,รพท.พะเยาพักคู่คุณพิทยายุทธ อยู่ดี
50 นางรัชนีศรีตะวันพยาบาลวิชาชีพสุโขทัย,รพท.สุโขทัยพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
51 นางวันดาเชื้อเมืองพานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการป่าแดด,รพช.เชียงรายพักคู่นางมาลัย ใจสุดา
52 นางมาลัยใจสุดาพยาบาลวิชาชีพชำนายการสมเด็จพระญาณสังวร,รพช.เชียงรายพักคู่นางวันดา เชื้อเมืองพาน
53 นายจักรินทร์ทับแสงนักกายภาพบำบัดชำนาญการมหาสารคาม,รพท.มหาสารคามพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
54 นางเกศมุกดาไตรรัตน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการมหาสารคาม,รพท.มหาสารคามไม่ประสงค์จองห้องพัก 
55 นางปราณีขาวแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพะเยา,รพท.พะเยาพักคู่นางหอมกลิน สุนทร
56 นางสาวสุบงกชอุตสาหะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกันตัง,รพช.ตรังพักคู่ 
57 นางสาวสุมนาสันทัดงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหิน,รพช.ประจวบคีรีขันธ์พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
58 นางสุริยงค์ุบุญประเชิญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสรรพสิทธิประสงค์,รพศ.อุบลราชธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
59 นายพิทยายุทธอยู่ดีหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา รพ.เชียงคำเชียงคำ,รพท.พะเยาพักคู่นายภัคนันท์ เครือแก้ว