วัตถุประสงค์โครงการ
      
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการส่งข้อมูลผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T กลับหน้าแรก

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการส่งรายงาน HIVQUAL-T จำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
  ปีงบประมาณลำดับชื่อเขตสคร.รพ.นำร่อง,ครูก.จำนวนรพ.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนรพ.ที่ส่งผลคิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ : 2560

  2560 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่0000.00
  2560 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก0000.00
  2560 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์0000.00
  2560 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี0000.00
  2560 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี0000.00
  2560 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี0000.00
  2560 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0000.00
  2560 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี0000.00
  2560 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา0000.00
  2560 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี0000.00
  2560 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช0000.00
  2560 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา0010.00
  2560 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง0000.00

ปีงบประมาณ : 2559

  2559 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่0000.00
  2559 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก0000.00
  2559 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์0010.00
  2559 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี0000.00
  2559 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี0000.00
  2559 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี0000.00
  2559 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0010.00
  2559 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี0020.00
  2559 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา0000.00
  2559 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี0000.00
  2559 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช0030.00
  2559 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา0060.00
  2559 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง0000.00

ปีงบประมาณ : 2558

  2558 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่0010.00
  2558 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก0030.00
  2558 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์0050.00
  2558 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี0020.00
  2558 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี0030.00
  2558 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี00280.00
  2558 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0050.00
  2558 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี0050.00
  2558 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา0000.00
  2558 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี0040.00
  2558 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช00240.00
  2558 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา00410.00
  2558 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง0000.00

ปีงบประมาณ : 2557

  2557 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่434514.71
  2557 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก642511.90
  2557 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8741013.51
  2557 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี66968.70
  2557 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4802025.00
  2557 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81196857.14
  2557 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น269399.68
  2557 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8471429.79
  2557 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84612.17
  2557 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี4410376.80
  2557 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9783950.00
  2557 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8756688.00
  2557 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง9800.00

ปีงบประมาณ : 2556

  2556 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4341852.94
  2556 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6422457.14
  2556 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8744966.22
  2556 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6693043.48
  2556 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4805467.50
  2556 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81199882.35
  2556 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26933840.86
  2556 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473676.60
  2556 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา8462247.83
  2556 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441038481.55
  2556 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9786988.46
  2556 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8757194.67
  2556 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง98112.50

ปีงบประมาณ : 2555

  2555 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4342676.47
  2555 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423890.48
  2555 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8745979.73
  2555 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6694565.22
  2555 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4806682.50
  2555 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี811910789.92
  2555 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26937176.34
  2555 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473880.85
  2555 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา8464495.65
  2555 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441039794.17
  2555 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9787089.74
  2555 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8747195.95
  2555 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง988100.00

ปีงบประมาณ : 2554

  2554 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4343088.24
  2554 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423583.33
  2554 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8746385.14
  2554 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6695173.91
  2554 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4807391.25
  2554 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี811911495.80
  2554 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26927076.09
  2554 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8474697.87
  2554 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2554 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441029391.18
  2554 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9786279.49
  2554 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8747195.95
  2554 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง988100.00

ปีงบประมาณ : 2553

  2553 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4343397.06
  2553 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423992.86
  2553 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8746689.19
  2553 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6695072.46
  2553 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4806682.50
  2553 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี811910689.08
  2553 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26928086.96
  2553 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี84749100.00
  2553 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2553 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441029694.12
  2553 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9784760.26
  2553 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8737197.26
  2553 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง999100.00

ปีงบประมาณ : 2552

  2552 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4343397.06
  2552 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6424095.24
  2552 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8747094.59
  2552 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6694057.97
  2552 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804860.00
  2552 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี812010184.17
  2552 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26928794.57
  2552 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8474391.49
  2552 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2552 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี4410210098.04
  2552 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9785367.95
  2552 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8733142.47
  2552 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง999100.00

ปีงบประมาณ : 2551

  2551 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่43435100.00
  2551 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423173.81
  2551 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8746689.19
  2551 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6693652.17
  2551 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804455.00
  2551 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81209680.00
  2551 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26929198.91
  2551 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473676.60
  2551 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2551 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441029593.14
  2551 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9783848.72
  2551 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8733547.95
  2551 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง999100.00

ปีงบประมาณ : 2550

  2550 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4343397.06
  2550 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423685.71
  2550 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8767396.05
  2550 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6693449.28
  2550 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804353.75
  2550 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี812110889.26
  2550 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26929198.91
  2550 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473165.96
  2550 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2550 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441029593.14
  2550 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9782126.92
  2550 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8733142.47
  2550 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง999100.00

ปีงบประมาณ : 2549

  2549 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่444100.00
  2549 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก66583.33
  2549 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8811100.00
  2549 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี667100.00
  2549 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4459100.00
  2549 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี8816100.00
  2549 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น262663100.00
  2549 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี89666.67
  2549 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา889100.00
  2549 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี44443886.36
  2549 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช99444.44
  2549 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา88225.00
  2549 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง999100.00