วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการส่งข้อมูลการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ กลับหน้าแรก

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการประเมินโครงสร้างองค์กร จำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
  ปีงบประมาณลำดับชื่อเขตสคร.รพ.นำร่อง,ครูก.จำนวนรพ.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนรพ.ที่ส่งผลคิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ : 2559

  2559 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่0000.00
  2559 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก0000.00
  2559 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์0000.00
  2559 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี0000.00
  2559 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี0000.00
  2559 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี0000.00
  2559 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0000.00
  2559 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี0010.00
  2559 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา0000.00
  2559 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี0000.00
  2559 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช0000.00
  2559 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา0020.00
  2559 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง0000.00

ปีงบประมาณ : 2558

  2558 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่0000.00
  2558 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก0000.00
  2558 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์0010.00
  2558 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี0000.00
  2558 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี0000.00
  2558 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี0020.00
  2558 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0010.00
  2558 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี0010.00
  2558 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา0000.00
  2558 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี0000.00
  2558 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช0000.00
  2558 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา0080.00
  2558 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง0000.00

ปีงบประมาณ : 2557

  2557 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่43400.00
  2557 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก64224.76
  2557 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์87434.05
  2557 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี66922.90
  2557 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี480810.00
  2557 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81192420.17
  2557 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26931010.75
  2557 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี847612.77
  2557 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84624.35
  2557 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี4410343.88
  2557 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9781620.51
  2557 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8753040.00
  2557 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง9800.00

ปีงบประมาณ : 2556

  2556 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่434926.47
  2556 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6421842.86
  2556 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8744155.41
  2556 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6692231.88
  2556 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4803948.75
  2556 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81199075.63
  2556 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26932830.11
  2556 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8472144.68
  2556 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา8461123.91
  2556 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441034947.57
  2556 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9784557.69
  2556 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8756181.33
  2556 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง9800.00

ปีงบประมาณ : 2555

  2555 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4341955.88
  2555 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423583.33
  2555 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8744864.86
  2555 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6693347.83
  2555 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804353.75
  2555 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81199983.19
  2555 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26934649.46
  2555 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473063.83
  2555 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา8463882.61
  2555 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441036361.17
  2555 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9784760.26
  2555 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8745878.38
  2555 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง98112.50

ปีงบประมาณ : 2554

  2554 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4342367.65
  2554 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423480.95
  2554 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8745675.68
  2554 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6694260.87
  2554 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804151.25
  2554 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี811911193.28
  2554 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26924548.91
  2554 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8472042.55
  2554 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2554 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441025452.94
  2554 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9784253.85
  2554 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8745472.97
  2554 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง98450.00

ปีงบประมาณ : 2553

  2553 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4342779.41
  2553 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6423890.48
  2553 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8745270.27
  2553 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี6691927.54
  2553 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4803240.00
  2553 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81199882.35
  2553 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26924953.26
  2553 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8473778.72
  2553 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2553 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441023534.31
  2553 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9782633.33
  2553 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา8733142.47
  2553 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง99333.33

ปีงบประมาณ : 2552

  2552 1สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่4343397.06
  2552 2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก6424095.24
  2552 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์8743040.54
  2552 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี66945.80
  2552 5สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี4804758.75
  2552 6สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี81205949.17
  2552 7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น26925863.04
  2552 8สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี8474391.49
  2552 9สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา84646100.00
  2552 10สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี441023938.24
  2552 11สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช9782532.05
  2552 12สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา87375100.00
  2552 13สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง9911100.00