วัตถุประสงค์โครงการ
      
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพ)
เลือกตัวชี้วัด :

 
ระดับ  : 

เลือกจังหวัด :  

 เลือกหน่วยงาน :  
กราฟเปรียบเทียบ
     
ความกว้างกราฟ px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
กราฟ 2
Pick Color(Current Color is #FF0000)
กราฟ 3
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
ที่มา : ข้อมูลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

TYearHCodeZoneNameProvinceCD4_BLNRegis_HIV%CD4_BLVL_CoverRegis_New%VL_CoverVL_SuppVL__Cover%VL_Supp
2552 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 519056.70344772.30313491.20
2553 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 587676.30596886.80465978.00
2554 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 5710057.00626989.90476275.80
2555 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 527371.20667094.30506675.80
2556 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 6210459.60778689.50677787.00
2557 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 519056.70555894.80465583.60
2558 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 436962.30647190.10506478.10
2559 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 101855.60212391.30192190.50
 
หัวข้อความหมาย
CD4_BLNจำนวนผู้มีผล CD4 ภายใน 3 เดือนหลังวันที่วินิจฉัย
Regis_HIVจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
%CD4_BLร้อยละของการตรวจ CD4 ครั้งแรกภายใน 3 เดือนหลังการวินิจฉัยและก่อนเริ่มยาต้านไวรัส
VL_Coverจำนวนมีผลการตรวจ Viral Load ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
Regis_Newจำนวนผู้มีกำหนดรับยาครบ 12 เดือน
%VL_Coverร้อยละของผู้ที่มีผลการตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้งในปีแรกหลังเริ่มยาต้านไวรัส (ไม่รวมผู้ที่เสียชีวิตก่อน 6 เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส)
VL_Suppจำนวนผู้ที่มีผล VL <50 copies/ml
VL_Coverจำนวนมีผลการตรวจ Viral Load ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป
%VL_Suppร้อยละของผู้ที่มี VL < 50 copies/ml ที่ 12 เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส