แสดงผลตามจังหวัด 

  
ลำดับวันที่ปีงบประมาณชื่อแบบกำกับงานพัฒนาคุณภาพ (QI Memo) หรือ แผนงานไฟล์แนบโดยหน่วยงานจังหวัด
1 22/8/25582557CQI เรื่องการพัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาระดับ ปริมาณเชื้อเอชไอวี viral Load (VL)และ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) นางยุพิน สุภาสัย.นายองอาจ สุจิตร์ .นางสาวพรรณปพร นบน้อมกาบเชิง,รพช.สุรินทร์
2 18/8/25582557การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) แบบ ครบวงจร,ไร้รอยต่อ ด้วยสายใยรัก ( CARE LOVE & SEAMLESS) และ มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกการติดตามเยี่ยมบ้าน เนตรณพิศ มณีโชติศรีธาตุ,รพช.อุดรธานี
3 19/5/25582557ชื่อผลงาน : 5 people in 1 day for PAP (ปีงบประมาณ 2557)อนุรดี พลไทย,มยุรี เกียรติธนภูษิตควนกาหลง,รพช.สตูล
4 20/1/25582557ภัยเงียบ ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกฟ้าใหม่นางสาวนุรอาซียะ เมาะมูลารือเสาะ,รพช.นราธิวาส
5 21/8/25572557โครงการเพิ่มอัตราการมาตรวจตามนัดทุกครั้งในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่มยาต้านไวรัสนางธีรนุช จิตรศิลป์ลำดวน,รพช.สุรินทร์
6 20/8/25572556ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลศีขรภูมินางกัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์ศีขรภูมิ,รพช.สุรินทร์
7 20/8/25572556การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นางยุพิน สุภาสัยกาบเชิง,รพช.สุรินทร์
8 20/8/25572556โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นางยุพิน สุภาสัยกาบเชิง,รพช.สุรินทร์
9 20/8/25572556การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นางยุพิน สุภาสัยชุมพลบุรี,รพช.สุรินทร์
10 27/2/25572556โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเอดส์ / ในคลินิก ANC และงานคลินิกนภา คปสอ.ศรีธาตุ สู่ความยั่งยืนนางเนตรณพิศ มณีโชติ นายนิคมสินธ์ มาตทวีและทีมงานศรีธาตุ,รพช.อุดรธานี
11 27/12/25562556การพัฒนาระบบการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้้าให้แก่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีพ.ญ.รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์ ,พว.สิริลักษณ์ จันเทร์มะ และทีมงานสานฝันคลินิกหาดใหญ่,รพศ.สงขลา
12 7/11/25562556การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counselling) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีนางศิริลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการบ้านผือ,รพช.อุดรธานี
13 7/11/25562556การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์นางศิริลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการบ้านผือ,รพช.อุดรธานี
14 7/11/25562556การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์นางศิริลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการบ้านผือ,รพช.อุดรธานี
15 22/10/25562556โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี ปีงบประมาณ 2556วราภรณ์ ปัตถาวะโรเพ็ญ,รพช.อุดรธานี
16 18/9/25562556ส่งเสริมสุขภาพด้วยการเรียนรู้โรคโดยตรงของผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ต่อเนื่อง ปี 2556โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีหนองวัวซอ,รพช.อุดรธานี
17 2/9/25562555โครงการประเมินสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนองผกาวดี พรหมนุชกระบุรี,รพช.ระนอง
18 16/8/25562556รณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ อำเภอแม่ใจนางอุไรวรรณ แฝงทรัพย์แม่ใจ,รพช.พะเยา
19 16/8/25562556รณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ อำเภอแม่ใจนางอุไรวรรณ แฝงทรัพย์แม่ใจ,รพช.พะเยา
20 16/8/25562556โครงการพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวีต่อเนื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราเชียงของ ปี 2556นิภา จักรสมศักดิ์สมเด็จพระยุพราชเชียงของ,รพร.เชียงราย
21 15/8/25562555“Adolescent Group Relationship; A-Group” ช่วยกระตุ้นการตื่นรู้ประโยชน์ของการรักษา ในวัยรุ่นเอชไอวี/เอดส์ สถาบันบำราศนราดูรเจริญสุข อัศวพิพิธบำราศนราดูร,รพ.นนทบุรี
22 15/8/25562556ผลความสาเร็จของการพัฒนาส่งเสริม การรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง (TL)สิริลักษณ์ จันเทร์มะและทีมงานเอดส์โรงพยาบาลหาดใหญ่หาดใหญ่,รพศ.สงขลา
23 15/8/25562556ผลความสำเร็จของการพัฒนาส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสให้ได้คุณภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยตรง (TL) สิริลักษณ์ จันเทร์มะหาดใหญ่,รพศ.สงขลา
24 14/8/25562555การพัฒนาแนวปฏิบัติการส่งตรวจสถาบันบำราศนราดูรเกษมราษฎร์ประชาชื่น,รพ.นนทบุรี
25 14/8/25562555การพัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสเอสไอวี ด้วยการเพิ่มอัตราการตรวจหา ระดับปริมาณ เชื้อ เอชไอวี (VL) และจำนวนเซลเม็ดเลือดขาว (CD4) โดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันโรคขนิษฐา ทองหยอดบุณฑริก,รพช.อุบลราชธานี
26 13/8/25562555โครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานเอดส์นางอภิญญา ส่งจิตต์สวัสดิ์พล,รพช.ขอนแก่น
27 6/8/25562555โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลภูเขียว ชัยภูมิ บันทึกกำกับงานพัฒนาคุณภาพ (QI MEMO) อรุณี จันทร์แสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการภูเขียว,รพช.ชัยภูมิ
28 6/8/25562555Clinical Tracer Highlight การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวีอำเภอภูเขียว นางอรุณี จันทร์แสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการภูเขียว,รพช.ชัยภูมิ
29 6/8/25562555ชื่อโครงการ เพิ่มความครอบคลุมในการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวีนางอรุณี จันทร์แสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการภูเขียว,รพช.ชัยภูมิ
30 30/7/25562555โครงการอากาศสดใส ร่วมใจ รวมพลัง สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ปีงบประมาณ 2556สัตยา ไชยเสริฐอากาศอำนวย,รพช.สกลนคร
31 18/7/25562555การประเมินคัดกรองการมองเห็น(ในผู้ป่วยเด็ก)นางสมใจ รัตนมณีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รพ.ขอนแก่น
32 17/7/25562556โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ"อาเซียนช่วยกัน" ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ต่างชาติแบบองค์รวมนางจำเนียร พงษ์เถื่อนบ้านแหลม,รพช.เพชรบุรี
33 9/7/25562556การเสริมสร้างและเร่งรัดดำเนินการรณรงค์ ตามนโยบาย “Getting to Zero”นางนาวา ผานะวงค์อากาศอำนวย,รพช.สกลนคร
34 9/7/25562555การพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สุทธภา ไพนุจิตต์มหาราชนครศรีธรรมราช,รพศ.นครศรีธรรมราช
35 9/7/25562556การดูแลผู้ป่วย HIV/AIDSนางสาว ศิริทิพย์ ละออปักษิณประจันตคาม,รพช.ปราจีนบุรี
36 8/7/25562555"ชุมชนร่วมมือ มีจิตอาสาร่วมพัฒนา"จิรสุดา ขอสูงเนินเขาสมิง,รพช.ตราด
37 8/7/25562555"ปรับสักนิด ชีวิตจะยืนยาว"จิรสุดา ขอสูงเนินเขาสมิง,รพช.ตราด
38 4/7/25562556การเตรียมและส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่นางสาวอุษา สุขาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานให้คำปรึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายหาดใหญ่,รพศ.สงขลา
39 8/2/25562555โครงการเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวีสมจินตนา พรหมเสนดอกคำใต้,รพช.พะเยา
40 8/2/25562555โครงการเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวี ดอกคำใต้,รพช.พะเยา
123
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวนทั้งหมด 105 รายการ
หน้าที่

 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

        แบบกำกับงานพัฒนาคุณภาพ (QI Memo) หรือ แผนงาน

          
กลับหน้าแรก