ประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผย
สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

ประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทาง
การดำเนินงาน Pediatric Cure

ประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI
และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี

ประชุมฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็ก
และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี

ประชุมเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อ
หรือขยายงาน HIV/Aids (Task Sharing)

การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก รุ่นที่ 1

การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่

การจัดการความรู้ด้าน HIV
ด้วยชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 1 (COP)

งานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13
"เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต"

แนวภาพให้กำลังใจ
สร้างแรงบันดาลใจ

แนวภาพสะท้อนปัญหา
ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ

HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3

พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.2 สระบุรี

พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.11 นครศรีธรรมราช

พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.10 เชียงใหม่

พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.4 ราชบุรี

พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง QI Training สคร.7 อุบลราชธานี

พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.6 ขอนแก่น

การสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11

การสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ

Pediatric HIVQUAL-T Meeting

QI TOT (โคราช)

ทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร

HIVQUAL Forum ครั้งที่ 2

Group Learning สคร.4,1,12

Group Learning สคร.5,6

Group Learning สคร.1,2,3

QI TOT

อบรมการใช้โปรแกรม (สปสช.สงขลา)

Group Learning สคร.8,9,10

Hivqual Forum ครั้งที่ 1

Hivqual-T TOT รุ่นที่ 1

Hivqual-T TOT รุ่นที่ 2

Hivqual-T TOT รุ่นที่ 3

Hivqual-T TOT รุ่นที่ 4

Hivqual-T TOT รุ่นที่ 5

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
   รวมภาพกิจกรรม    

 
กลับหน้าแรก